Pitanja i odgovori
PRIMENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA NA PROŠIRENU DELATNOST ŠKOLE U FUNKCIJI OBRAZOVANJA

Pitanje:

• Škola obavlja poljoprivrednu proizvodnju na 105 ha poljoprivrednog zemljišta i za početak proizvodnje potrebno je obezbediti repromaterijal (seme, hemijska sredstva, veštačko đubrivo), a kasnije i skidanje letine (kombajniranje, prevoz do silosa). Da li je potrebno sprovoditi postupak javne nabavke, obzirom da se repromaterijal, kao i usluge skidanja letine, plaćaju naturalno, odnosno putem pariteta nakon skidanja useva, pa tako ni novčana sredstva za javne nabavke nisu unapred obezbeđena, kako bi trebalo saglasno zakonu, i da li je za kupovinu putničkog automobila na lizing potrebno sprovoditi javnu nabavku?

Odgovor:

Članom 7. Stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008 - dalje: Zakon) utvrđeno je da se odredbe ovog zakona ne primenjuju na nabavke dobara koje naručilac nabavlja radi dalje prodaje, radi prerade i prodaje, kao i radi pružanja usluge trećim licima na tržištu, pod uslovom da naručilac nema isključiva ili posebna prava preprodaje ili iznajmljivanja tih dobara, odnosno pružanja usluga za koje će ta dobra koristiti.

Navedenom odredbom od primene zakona izuzeti su subjekti koji imaju status naručioca javne nabavke u smislu Zakona, a koji delatnost za koju su osnovani obavljaju komercijalno, odnosno po tržišnim principima.

Škole su ustanove koje su u smislu Zakona naručioci javnih nabavki, odnosno dužne su da nabavke vrše u skladu sa procedurama koje utvrđuje ovaj zakon.

Prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 62/2003, 64/2003 - ispr., 58/2004, 62/2004 - ispr., 101/2005 - dr. zakon, 79/2005 - dr. zakon, 81/2005 - ispr. dr. zakona i 83/2005 - ispr. dr. zakona) delatnost obrazovanja i vaspitanja obavlja se kao predškolsko vaspitanje i obrazovanje, osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje za koje je i navedena škola osnovana.

Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja je uređeno da se sistemom obrazovanja i vaspitanja obezbeđuje:

1) dostupnost obrazovanja i vaspitanja;

2) mogućnost za obrazovanje i vaspitanje pod jednakim uslovima i na ekonomski nedovoljno razvijenim područjima, kao i u socijalno, odnosno kulturno manje podsticajnim sredinama;

3) kvalitetno obrazovanje i vaspitanje, koje osigurava sticanje jezičke, matematičke, naučne, umetničke, kulturne, zdravstvene, ekološke i informatičke pismenosti, neophodne za život u savremenom i složenom društvu;

4) obrazovanje i vaspitanje koje odgovara stepenu razvoja i uzrastu deteta, odnosno učenika;

5) jednaka mogućnost za obrazovanje dece i učenika sa smetnjama u razvoju;

6) podsticanje učenika za sticanje što višeg nivoa obrazovanja i što većeg uključenja u proces doživotnog učenja;

7) maksimalna horizontalna i vertikalna pokretljivost u okviru sistema obrazovanja i vaspitanja.

Način obavljanja delatnosti obrazovanja i vaspitanja propisan je Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i posebnim zakonima u oblasti obrazovanja i vaspitanja.

Takođe Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja je propisano da škola kao ustanova može da obavlja i proširenu delatnost, odnosno i drugu delatnost koja je u funkciji obrazovanja i vaspitanja pod uslovom da se njome ne ometa obavljanje delatnosti obrazovanja i vaspitanja. Učenici mogu da se angažuju samo u okviru praktične nastave, a nastavnici ako se ne ometa ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada.

Proširena delatnost ustanove može da bude davanje usluga, proizvodnja, prodaja i druga delatnost kojom se unapređuje ili doprinosi racionalnijem i kvalitetnijem obavljanju obrazovanja i vaspitanja.

Odluku o proširenju delatnosti donosi organ upravljanja ustanove, uz saglasnost Ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja.

Odluka o proširenju delatnosti ustanove čiji je osnivač Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave sadrži i plan prihoda koji će se ostvariti i izdataka za obavljanje te delatnosti, način angažovanja učenika i zaposlenih i način raspolaganja i plan korišćenja ostvarenih sredstava, u skladu sa propisima koji regulišu budžetski sistem.

Imajući u vidu da se odredba člana 7. stav 1. tačka 5) Zakona odnosi na subjekte koji imaju status naručioca javnih nabavki, a delatnost za koju su osnovani obavljaju komercijalno, odnosno po tržišnim principima, kao i da su škole ustanove koje su osnovane za obavljanje delatnosti obrazovanja i vaspitanja, te da im je proširena delatnost u funkciji obrazovanja i vaspitanja, proizlazi da se na škole kao naručioce javnih nabavki ne može primeniti navedena odredba, odnosno da se škola ne može izuzeti od primene Zakona u slučaju nabavki repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju.

Članom 4. Zakona uređen je predmet ugovora o javnoj nabavci dobara. Odredbama tog člana određeno je da predmet ugovora o javnoj nabavci dobara može biti kupovina dobara, zakup dobara i lizing dobara sa pravom kupovine ili bez tog prava.

Imajući u vidu da navedeni član Zakona utvrđuje da predmet ugovora o javnoj nabavci dobara može biti i lizing dobara, te da je automobil po definiciji pojma "dobra" nesumnjivo dobro-pokretna stvar u smislu člana 2. tačka 21) Zakona odakle proizlazi da se nabavka putničkog automobila na lizing vrši u skladu sa procedurama utvrđenim Zakonom.