Stručni komentar
KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - "Sl. glasnik RS", br. 50/2009

Pravilnik o postupku javne nabavke male vrednosti ("Sl. glasnik RS", br. 50/2009, stupio na snagu 18.7.2009. godine - dalje: Pravilnik) propisao je ministar finansija na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2009 - dalje: Zakon) kojim je utvrđeno da ministar nadležan za poslove finansija uređuje postupak javne nabavke male vrednosti.

Postupak javne nabavke male vrednosti sprovode svi naručioci javnih nabavki po procedurama određenim ovim pravilnikom, što znači da ovaj pravilnik od momenta stupanja na snagu zamenjuje interne akte (pravilnike) koje su po ranije važećem Zakonu o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 39/2002, 43/2003 - dr. zakon, 55/2004, 101/2005 - dr. zakon i 116/2008 - dr. zakon) pripremali sami naručioci.

Pravilnikom je određeno da naručilac javnih nabavki može da sprovodi dve vrste postupka za javne nabavke malih vrednosti:

1. redovan postupak, koji se po pravilu sprovodi kod javnih nabavki male vrednosti,

2. skraćeni postupak, kao izuzetak od pravila - postupak narudžbenicom.

Za primenu jednog ili drugog postupka neophodno je da nabavka bude predviđena u godišnjem planu nabavki i da su za tu nabavku predviđena sredstva u budžetu ili finansijskom planu naručioca.

I redovan postupak i postupak narudžbenicom pokreću se odlukom naručioca koju ovlašćeno lice donosi u pisanom obliku, a koja sadrži elemente iz člana 4. Pravilnika kada se sprovodi redovan postupak, odnosno elemente iz člana 16. Pravilnika kada se sprovodi postupak narudžbenicom. Razlika između te dve odluke je u tome što Odluka o sprovođenju redovnog postupka, pored ostalog, sadrži i okvirne datume u kojima će se sprovoditi pojedinačne faze postupka javne nabavke, a može da sadrži i neke druge elemente ako naručilac proceni da su potrebni, odnosno da su od značaja za sprovođenje konkretnog postupka javne nabavke male vrednosti, što ne sadrži oduka o izdavanju narudžbenice.

Postupak javne nabavke male vrednosti (redovan postupak)

U redovnom postupku javne nabavke male vrednosti naručilac rešenjem u pisanom obliku obrazuje komisiju za javnu nabavku koju čini predsednik i dva člana sa zadatkom da sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti i to tako što:

• priprema konkursnu dokumentaciju, odnosno poziv za dostavljanje ponuda,

• upućuje poziv za podnošenje ponuda,

• javno otvara ponude,

• sastavlja zapisnik o otvaranju ponuda,

• vrši stručnu ocenu ponuda,

• sastavlja pismeni izveštaj o stručnoj oceni ponuda,

• priprema predlog odluke o izboru najpovoljnije ponude,

• priprema predlog obaveštenja o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci,

• ako se postupak obustavi priprema predlog obaveštenja o obustavi postupka javne nabavke.

Navedene predloge priprema komisija, a potpisuje ovlašćeno lice naručioca.

U postupak javne nabavke male vrednosti poziv za dostavljanje ponuda ne objavljuje se u "Sl. glasniku RS", već naručilac preko komisije za javnu nabavku poziv upućuje putem pošte, telefaksom ili u elektronskom obliku najmanje trojici potencijalnih ponuđača da podnesu ponude. Takođe, poziv za dostavljanje ponuda može se objaviti i na Portalu javnih nabavki, što znači da naručilac nije dužan, odnosno može, ali ne mora poziv za dostavljanje ponuda da objavi na Portalu javnih nabavki.

Konkursna dokumentacija sadrži elemente iz člana 6. Pravilnika, kao i druge elemente koji su u slučaju konkretne javne nabavke potrebni za pripremu ponude. Jedan od tih elemenata jesu i uslovi koje ponuđač mora da ispuni da bi učestvovao u postupku javne nabavke (uslovi iz člana 44. Zakona). Ovaj uslov ponuđač ne mora da dokazuje dokumentima već može da dokazuje pisanom izjavom datom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću. Naručilac je dužan da ponuđaču dostavi obrazac takve izjave koja čini sastavni elemenat konkursne dokumentacije.

Pravilnikom je predviđeno da se izbor najpovoljnije ponude može vršiti na osnovu dva kriterijuma, odnosno primenom kriterijuma:

1) ekonomski najpovoljnija ponuda, ili

2) najniža ponuđena cena.

Takođe, Pravilnikom je određeno da se ponude otvaraju javno i to do isteka poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda, što praktično znači da se ponude otvaraju istog dana kada je istekao rok (dan i sat) za dostavljanje ponuda. U izuzetnim slučajevima kada je potrebno čuvati poslovnu, službenu, vojnu ili državnu tajnu naručilac može doneti odluku da postupak otvaranja ponuda ne bude javan. O postupku otvaranja ponuda vodi se zapisnik u skladu sa Pravilnikom o postupku otvaranja ponuda i obrascu za vođenje zapisnika o otvaranju ponuda ("Sl. glasnik RS", br. 50/2009). Zapisnik se vodi prema obrascu za vođenje zapisnika o otvaranju ponuda koji je odštampan uz taj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Komisija za javnu nabavku koja vodi postupak javne nabavke male vrednosti dužna je da kopiju zapisnika u roku od tri dana od dana otvaranja ponuda dostavi ponuđačima, kao i da sastavi pisani izveštaj o stručnoj oceni ponuda. Taj izveštaj sadrži podatke koje sadrže i izveštaji o stručnoj oceni ponuda u ostalim postupcima javnih nabavki, u skladu sa Zakonom (član 80). Na osnovu izveštaja naručilac donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude. Odluku o izboru najpovoljnije ponude naručilac donosi ako je pribavio najmanje jednu ispravnu i odgovarajuću ponudu. Takođe, naručilac može odlučiti da prihvati i neprihvatljivu ponudu, ako je prihvatio da je ocenjuje i rangira primenom elemenata kriterijuma kao i ostale ponude u skladu sa članom 78. stav 2. Zakona. Odluka mora biti obrazložena i mora da sadrži podatke iz izveštaja o stručnoj oceni ponuda. Odluka se dostavlja svim ponuđačima u roku od tri dana od dana donošenja, shodno članu 81. Zakona.

Ugovor o javnoj nabavci se zaključuje sa ponuđačem čija ponuda je izabrana kao najpovoljnija (prva na rang listi) i to nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava u skladu sa članom 82. stav 5. Zakona.

Pravilnikom je određeno da se obaveštenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci ili obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke, ukoliko je do obustave došlo, objavljuje u "Sl. glasniku RS" u rokovima koji su propisani Zakonom, dakle u roku od tri dana od dana zaključenja ugovora shodno članu 74. Zakona. Takođe, obaveštenje može da se objavi i na Portalu javnih nabavki.

Postupak javne nabavke male vrednosti narudžbenicom

Postupak javne nabavke male vrednosti narudžbenicom, kao izuzetak od pravila, sprovodi se u tri slučaja, odnosno kada je:

1) procenjena vrednost javne nabavke veća za 20% od gornjeg limita određenog zakonom kojim se uređuje godišnji budžet Republike Srbije ispod kojeg naručioci nisu obavezni da primenjuju odredbe zakona kojima se uređuju javne nabavke;

2) zbog hitnosti ili drugih opravdanih razloga koji su uzrokovani nastupanjem događaja koji se nisu mogli predvideti, ni izbeći ili otkloniti, potrebno izvršiti javnu nabavku; to su isti razlozi zbog kojih se sprovodi i pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva i to iz razloga hitnosti član 24. stav 1. tačka 4) Zakona.

3) sprovođenje postupka javne nabavke male vrednosti necelishodno iz razloga neekonomičnosti, s obzirom na to da bi sprovođenje postupka izazvalo veće troškove od vrednosti javne nabavke.

Za razliku od redovnog postupka koji sprovodi komisija za javnu nabavku, postupak javne nabavke male vrednosti narudžbenicom sprovodi službenik za javne nabavke tako što telefonom, telefaksom, elektronskom poštom ili na drugi način proverava cene predmeta javne nabavke, a potom putem pošte, telefaksom ili u elektronskom obliku upućuje poziv za dostavljanje ponuda najmanje trojici potencijalnih ponuđača da podnesu ponude. Službenik za javne nabavke dužan je da sastavi pisani izveštaj o sprovedenom postupku javne nabavke koji mora da sadrži bitne podatke koji su bili odlučujući za tok postupka i izbor ponuđača (način na koji je proveravao cene, ime ili naziv ponuđača kod kojih je proveravao cenu, osnovne elemente ponude, kao što je cena, način plaćanja, kao i rok i dinamika isporuke predmeta nabavke i druge podatke koji mogu biti od značaja za konkretnu javnu nabavku, odnosno predmet nabavke).

Narudžbenicu potpisuje naručilac (ovlašćeno lice naručioca) i izdaje je u roku od osam dana od dana donošenja odluke o izdavanju narudžbenice. Naručilac nije dužan da ponuđača koji nije izabran obaveštava o izdavanju narudžbenice. Izuzetno ako ponuđač koji nije izabran to izričito traži naručilac će ga o izdavanju narudžbenice obavestiti. Pravilnikom nije određeno na koji način je naručilac dužan da obavesti ponuđača koji nije izabran o izdavanju narudžbenice, ali s obzirom da je taj ponuđač izričito tražio da bude obavešten proizlazi da bi to obaveštenje moralo biti u pisanom obliku.

Evidencija o javnim nabavkama male vrednosti vodi se u skladu sa Pravilnikom o načinu vođenja evidencija o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 50/2009).